ادرس تان را می توانید تجدید کنید پس به وبسایت ما mySouthEastWater مراجعه کنید
این شماره مشتری بودن تان است هر ګاه شما بخواهید با یکی از دفتر خدمات صحبت کنید به رفرنس نمبر نیاز خواهید داشتویا شما میتوانید به وبسایت ما به mySouthEastWaterمراجعه کنید
مقدار پول که مستقیم از حساب بانکی تان گرفته میشود. اگر میخواهید پرداخت مستقیم پول را از حساب بانکی تان ترتیب دهید در صفحه ذیل داخل شوید mySouthEastWater.
برنامه پرداخت
مبلغ دادن پول طبق برنامه پرداخت مورد توافق تان. اگرمیخواهید شامل یک برنامه پرداخت پولی شوید و یا به کمک نیاز دارید. صفحه انتخاب پرداخت را نگاه کنید
امتیاز تخفیف دربیل تان تطبیق گردیده . یک رقم وقتی اینجاه نمایان میشود که شما امتیازتخفیف مربوط را با ما به ثبت رسانده باشید. اینجا ببینید که آیا مستحق امتیازتخفیف میشوید.
این تاریخیست که ایجاب میکنید شما بل تان راتحویل کنید
این جایدادیست که در ان مصارف مربوط به ان میشود
از زمان که آخرین رسید (بیل) برای تان صادر شده است قیمت های نو اضافه شده است.
این معلومات اساسی است دررابطه به مصرف آب تان و هزینههای مربوطه آن. ما مصرف متوسط روزانه آب تانرا و هزینه آنرا سنجش کرده ایم
مصارف ادارات دیګر شامل مصارف سالا نه پارک ها و مصارف تخلیه اب رو ها میشود صفحه دوم مراجعه شود
بر علاوه بر روش هایکه در حال حاظر برای بل های وجود دارد ما را دیګری نیز ترتیب دادیم که راه اسانیست که شما میتوانید حساب تانرا از طریق انلاین بر علاوه بر روش هایکه در حال حاظر برای بل های وجود دارد ما را دیګری نیز ترتیب دادیم که راه اسانیست که شما میتوانید حساب تانرا از طریق انلاین mySouthEastWaterهر وقتیکه بخواهید اداره بهترکنید.حتی شما میتوانید تا از طریق تیلفون ایفون تان با داونلود کردن ان بپردازیدmobile app for your iPhone!
نظر به تعداد نفر در هر خانوار, مصرف روزانه آب تان را در همین وقت درسال گذشته با مردم دیگر محل تان مقایسه کنید
مصرف متوسط روزانه آب تانرا در این بیل ببینید. شما میتوانید این را با بیل سال قبل و یا با دیگر ساکننین محل تان مقایسه کنید تا بدانید به چه اندازه مصرف میکنید.
این جایدادیست که در ان مصارف مربوط به ان میشود
به چه میزان میتر آب تان سنجیده شده است. A به معنی این که میتر آب تان در عمل خوانده شده است, در حال که E به معنی این که ما آنرا باید تخمین میکردیم. اگر آن تخمین شده باشد شما میتوانید شمارش اصلی میتر را در صفحه ذیل برسانید. mySouthEastWater.
استفاده اب ایکه در میتر تان ثبت ګردیده
این مصارف شامل جمع اوری اب محفوظ، ترمیم واز بین بردن اب فضله میشود
درینجا سهم ګیری هم را در برابر نګهداری دوامدار وتجدید سیستم ذخیره اب است که اب را به منا زل شما میشود
درینجا سهم ګیری همه را در برابر نګهداری وبر طرف سازی دوامدار سیستم انتقال اب فضله از خانه های شما به فابریکه استفاده دوباره از همین اب میشود
مصارف اب رو ها وتخلیه ان کمک میشود تا جهت بهترسازی از اب رو ها و محافظت ان استفاده شود. واین همچنان ما را از سیلاب ها محافظت میکند.این مصارف به نمایندګی از اداره اب ملبورن جمع اوری میشود جهت معلومات بیشتر به جزوه صفحه حقیقت حال ویا به صفحه انترنتی ذیل مراجعه کنیید melbournewater.com.au